X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

نشان ایران

بخش میانی

محتوی نوشتاری

طب سنتی چین

 

 

 

ارائه مقالات، مطالب سودمند و معرفی مراکز معتبر آموزش طب سنتی چینی با رویکرد توسعه فرهنگ پیشگیری بجای درمان. همچنین با توجه به ویژگی های اقلیمی ایران، ارائه مطالب مربوط به طب سنتی ایرانی متناظر با انواع تداوی سنتی هندی و چینی که خواهرخواندگان یکدیگرمی باشند.

هدف این بخش صرفا ترویج طب سنتی چینی در ایران نمی باشد و ترجیحا ارائه منابعی موثق جهت دسترسی پژوهشگران در این امر می باشد.

مجموعه مطالبی از: طب گیاهی، طب فشاری، طب سوزنی، چی گونگ، تای جی و...

 

 

 

بالا