X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

نشان ایران

بخش میانی

محتوی نوشتاری

گالری هنر

 

 

 

هنر در آئینه تبادلات فرهنگی اقوام و ملل در خاوردور و خاور میانه بهانه همنشینی صور خیال از اقالیم است در ازمنه زمان، که در این مجموعه بهم رسیده است. "راه ابريشم فرهنگي" میان دو تمدن بسيار بزرگ ايران و چين که از گذشته هاي دور همواره روبروی هم عرض اندام نموده اند. تمدن های که داراي مولفه ها و ويژگي هاي خاص خود بوده و در طول تاريخ توانسته اند ارتباطات فكري و مناسبات اقتصادي و فرهنگي رابخوبي برقرار كنند.
تبادلات فرهنگي و فكري بين دو كشور به تاثير پذيري متقابل اين دو كشور در زمينه هاي هنري از يكديگر سرانجاميده است. از جمله مي توان به تاثير هنرهاي ايراني بر هنر چين در قرن پنجم و متقابلا تاثير هنرمندان چين در قرن سيزدهم بر هنرمندان ايراني به خصوص در زمينه نقاشي و مينياتور اشاره كرد.

 

 

 

بالا